Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

เดือน: กรกฎาคม 2019

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (13)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (12)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (21)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (20)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (19)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (18)

ต้นหาย กำไรสูญ

ต้นหาย กำไรสูญ เปรียบเสมือนคนเราบางคนที่ตั้งอกตั้งใจทำก […]

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (17)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (16)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (15)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (14)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (13)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (12)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (21)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (20)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (19)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (18)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (17)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (16)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (15)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (14)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (13)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (12)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (12)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (18)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (16)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (15)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (14)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (13)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (12)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)

“ศิลปินนักติ”

อย่าเอาแต่จับผิดผู้อื่น ไม่เช่นนั้นตัวเราจะกลายเป็น

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ

แรงริษยา

ในหมู่บ้านไม่ไกลจากกรุงสาวัตถีเท่าใดนัก

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (13)

การทำบุญกับพระอริยสงฆ์…สามารถเปลี่ยนภพภูมิ ญาติพี่น้องได้

การทำบุญกับพระอริยสงฆ์…สามารถเปลี่ยนภพภูมิ ญาติพี […]

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (12)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (14)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (13)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (12)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)

“กามคุณ ๕”

“กามคุณ ๕” เป็นเหตุให้วุ่นวาย เป็นเหตุให้ส่งส่าย เป็นเห […]

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (15)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (14)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (13)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (12)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (20)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (19)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (18)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (17)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (16)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (15)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (14)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (12)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (17)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
Close Bitnami banner
Bitnami