Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

เดือน: กันยายน 2019

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (13)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (13)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (12)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
9C128ED8-6730-48ED-939C-5263CC85F172
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)

  สมัยพุทธกาล พราหมณ์คนหนึ่งชื่อ…อักโกสกะ ได […]

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (20)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (19)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (18)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (16)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (15)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (14)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (12)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (13)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)

ตายดีกว่าถ้าไม่ได้บวช “พระอนุรุทธะ” ผู้ที่ไม่รู้จักคำว่า “ไม่มี”

พระอนุรุทธเถระ ทำบุญด้วยอะไร ? จึงไม่รู้จักคำว่า &#8220 […]

เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
Close Bitnami banner
Bitnami