Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on reddit
Share on telegram

หมวดหมู่: ธรรมะ

รวมธรรมะสอนใจ เรื่องสมาธิและกฎแห่งกรรมในพระพุทธศาสนา ข่าวกิจกรรมธรรมะสมาธิ เรื่องกฎแห่งกรรมที่คุณต้องศึกษา.
st (1)
phu
Screen Shot 2564-02-16 at 09.13.12

บุญนำ

“บุญนำทาง” อย่าตั้งอยู่ในความประมาท ให้สร้า […]

phu
phu
phu
phu (1)
phu (2)
phu (3)
phu (5)

อิ่มบุญ

มาวัดก็ให้มาเบา กลับเบา ไม่ต้องเอาของมาถวายพระมากเกินไป […]

phu
phu
phu (1)
phu (2)
phu
phu (2)
phu
phu (1)
phu
phu (7)
phu (6)
phu
phu
phu (4)
phu (5)
phu (3)
phu (4)
phu
phu (1)
phu
phu (2)
phu
phu
phu (1)
phu (2)
phu (3)
phu (4)
phu (5)
phu (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (87)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (89)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (99)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (98)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (96)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (95)
phu (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (94)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (93)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (40)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (22)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (23)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (24)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (27)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (28)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (29)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (30)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (34)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (33)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (31)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (35)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (36)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (37)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (38)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (46)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (44)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (43)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (45)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (17)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (15)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (16)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (14)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (13)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (12)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (12)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (23)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (21)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (18)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (16)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (13)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (13)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (12)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)
9C128ED8-6730-48ED-939C-5263CC85F172
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)

  สมัยพุทธกาล พราหมณ์คนหนึ่งชื่อ…อักโกสกะ ได […]

เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (19)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (15)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (12)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)

ตายดีกว่าถ้าไม่ได้บวช “พระอนุรุทธะ” ผู้ที่ไม่รู้จักคำว่า “ไม่มี”

พระอนุรุทธเถระ ทำบุญด้วยอะไร ? จึงไม่รู้จักคำว่า &#8220 […]

เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (17)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (15)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (14)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (13)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (12)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (12)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (22)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (21)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (20)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (19)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (18)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (17)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (16)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (15)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (13)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (12)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (13)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (12)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (11)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (9)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (21)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (17)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (16)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (10)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (8)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (7)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (6)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (5)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (4)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (3)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (2)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ (1)
เสียงเทศน์กิเลสผงะ
Close Bitnami banner
Bitnami